Rozhodnutí ředitelky – volby do školské rady

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

R o z h o d n u t í

ředitelky SOU Domažlice č.  5/2017

k organizaci voleb do školské rady při SOU Domažlice

 

V souladu s § 167 školského zákona zřídil zřizovatel SOU Domažlice usnesením Rady Plzeňského kraje č. 850/05 ze dne 16.8.2005 s účinností od 1.září 2005 školskou radu při SOU Domažlice. Školská rada je šestičlenná – 2 členy jmenuje zřizovatel tj. Plzeňský kraj, 2 členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a 2 členy volí pedagogičtí pracovníci školy. 

Z důvodu ukončení tříletého funkčního období současné školské rady při SOU Domažlice, která byla zvolena v listopadu 2014 

v y h l a š u j i

termín voleb do nové školské rady při SOU Domažlice na dny pondělí 27.listopadu 2017  od 11.30 hodin do 17.30 hodin a středu 29.listopadu 2017 od 11.30 hodin do 17.30 hodin v ul. Prokopa Velikého 640, Domažlice a 28.listopadu 2017 od 11.30 hodin do 17.30 hodin v budově školy Plzeňská 245, Stod.  

Volby se budou konat v budově školy SOU v Domažlicích, Prokopa Velikého 640, v místnosti číslo dveří 49 v přízemí budovy a v  budově školy ve Stodě, Plzeňská 245, v místnosti sekretariátu zástupkyně ředitelky SOU Domažlice – přízemí.     

Pro zajištění organizace a zdárného průběhu voleb                                                         

s t a n o v u j i 

přípravný výbor ve složení pro Domažlice,  Prokopa Velikého 640 :

Ing. Pavel Richter, zástupce ředitelky pro teoretické vyučování

Bc. Marcela Drahonská,  učitelka

Mgr. Katarina Svitak, učitelka

Mgr. Ivan Nikl, učitel  

Vítězslav Pohanka, vedoucí učitel službově zaměřených oborů 

přípravný výbor ve složení pro Stod, Plzeňská 245 :

Mgr. Alena Sedláčková, zástupkyně ředitelky pro MPV Stod  

Mgr. Lenka Strejcová, učitelka

Eva Zpěváková, sekretářka

Předsedou  přípravného výboru za SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640

j m e n u j i 

Ing. Pavla Richtera,  zástupce ředitelky pro teoretické vyučování.   

Předsedkyní přípravného výboru za SOU Domažlice, místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 245

        

j m e n u j i 

 

Mgr. Alenu Sedláčkovou, zástupkyni ředitelky pro MPV Stod.

Návrhy kandidátů na členy školské rady za SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640 je možno předávat v písemné formě osobně nebo poštou panu Ing. Pavlu Richterovi

                           Prokopa Velikého 640

                              344 01 Domažlice  

případně elektronicky na e-mailovou adresu:

                                              skola@soudom.cz

Návrhy kandidátů na členy školské rady za SOU Domažlice, místo poskytovaného vzdělání Stod, Plzeňská 245 je možno předávat v písemné formě osobně nebo poštou paní Mgr. Aleně Sedláčkové   Plzeňská 245

                                                   333 01 Stod 

případně elektronicky na e-mailovou adresu:

                                                  sedlackova@soudom-stod.cz          

nejpozději do pátku  19.listopadu 2017.

Přípravný výbor

z a j i s t í

-          seznam voličů ke dni voleb zvlášť pro pedagogické pracovníky a zvlášť pro zákonné zástupce nezletilých žáků, zletilé žáky a studenty,

-          hlasovací lístky, které musí být vytištěny písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a týchž rozměrů, v záhlaví lístku bude uvedena skupina (pedagogové, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti) a počet kandidátů, který musí být zvolen. Hlasovací lístky budou opatřeny otiskem razítka školy. Pořadí kandidátů na hlasovacích lístcích bude označeno arabskými číslicemi a bude uvedeno jméno, příjmení a trvalé bydliště kandidáta, 

-          návrhy kandidátů budou zveřejněny v týdnu před volbami tj. od 20.- 24.11.2017,

z a b e z p e č u j e

-          hlasování, zaznamenává počet oprávněných voličů a počet voličů zúčastněných ve

volbách, výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků a studentů a zástupců pedagogických pracovníků na veřejnosti přístupném místě na škole a na stránkách www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz.

p o ř i z u j e 

-           zápis o průběhu a výsledku voleb a předává ho ředitelce školy.

O výsledku voleb do školské rady podá ředitelka školy do deseti dnů od uskutečnění voleb písemnou zprávu zřizovateli.

Ředitelka školy svolává první zasedání nové školské rady nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb. Písemně oznámí zvolenému členovi jeho členství ve školské radě s uvedením doby jeho funkčního období.

V Domažlicích dne 25.10.2017

                                                                                              Mgr. Zdeňka Buršíková

                                                                                              ředitelka SOU Domažlice

 

Rozhodnutí obdrží:   Ing. P. Richter, Bc. M. Drahonská, Mgr. K.Svitak, Mgr.I. Nikl,

                                    V.Pohanka,  Ing. M.Jäger, J.Konop, 

                                    Mgr.A.Sedláčková, Mgr. L.Strejcová, E.Zpěváková                                                   

                                    vlastní 2x

 

Na vědomí: JUDr.Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

                     Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň  

 

Rozhodnutí bude zveřejněno ve sborovně SOU, na nástěnce v 1.patře školy, na nástěnce

                    pro žáky SOU v přízemí školy a na internetových stránkách

                    www.soudom.cz, www.soudom-stod.cz

Kontakty

Střední odborné učiliště Domažlice
Prokopa Velikého 640 
344 01  Domažlice-Týnské Předměstí